Konkurs na jurora 30. MFFMW Ale Kino!

ale kino jury

W czwartek 20 września odbyły się seanse filmowe w ramach konkursu na Jury Dziecięce Festiwalu Ale Kino!.

Festiwal Ale kino! daje możliwość poznania wartościowych, światowych produkcji filmowych dla młodych widzów, w większości nieobecnych na polskich ekranach. To kino o dzieciach i dla dzieci, których zdanie jest dla nas szczególnie ważne i cenne, dlatego od lat takie właśnie Jury obok profesjonalistów  ocenia i nagradza najlepsze produkcje prezentowane na Festiwalu.

Konkurs składa się z dwóch etapów i dotyczy uczniów klas 4-6 oraz gimnazjalistów. Etap pierwszy  rozpoczął się 20.09.2012r. projekcją filmów, po których uczniowie wypełnią Formularz Konkursowy. Autorzy wyróżnionych prac zostaną zaproszeni do etapu drugiego, który będzie mieć formę rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje oraz rezerwacja miejsc:
Anna Białek, tel. 604 19 00 88 / szkola@alekino.com

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA CZŁONKÓW JURY DZIECIĘCEGO

30. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMÓW MŁODEGO WIDZA ALE KINO!

§ 1

ORGANIZATORZY

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, organizator 30. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!.

2. Niniejszy regulamin, określający zasady uczestnictwa w Konkursie zostanie udostępniony na żądanie uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.alekino.com.

§ 2

CEL I NAGRODA

1. Konkurs służy wybraniu członków dziecięcego jury 30. MFFMW Ale Kino!, który odbędzie się w Poznaniu w dn. 2 – 9 grudnia 2012r.

2. Zadaniem Konkursu jest wyłonienie osób, które – oprócz zamiłowania do filmów – łączy ciekawość świata, sprawność w formułowaniu samodzielnych sądów oraz umiejętność pracy w zespole.

3. W dniach 2-9 grudnia członkowie jury dziecięcego będą uczestniczyli w festiwalowych pokazach filmowych na terenie Multikina 51, w godzinach od 9:00 do 16:00 ( precyzyjne ustalenie godzin po zamknięciu programu festiwalu). 8 grudnia wezmą udział w Gali Festiwalu. Prócz tego zwycięzcy Konkursu będą mogli bezpłatnie uczestniczyć we wszystkich pokazach oraz wydarzeniach specjalnych Festiwalu.

§ 3

UCZESTNICY

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjalnych zainteresowani tematyką filmową, którzy dostarczą do siedziby Organizatora właściwie wypełniony, oryginalny Formularz Konkursowy.

2. Każdy uczestnik Konkursu jest zobowiązany dołączyć do zgłoszonej pracy konkursowej podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów oświadczenie, zawierające zgodę na udział dziecka w Konkursie (punkt 2. Karty informacji o uczestniku Konkursu).

§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

2. Pierwszy rozpoczyna się projekcją filmów w ustalonym przez organizatorów terminie. Zadaniem konkursowym jest stworzenie samodzielnych i oryginalnych odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu Konkursowym, opatrzenie pracy sześcioznakowym (cyfrowo-literowym) godłem oraz dołączenie zaklejonej koperty oznaczonej tym samym godłem, zawierającej poprawnie wypełnioną Kartę informacji o uczestniku Konkursu.

3. Formularz Konkursowy i kopertę należy dostarczyć w terminie do 1 października 2012r. do:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
29. MFFMW  „ALE KINO!”
ul. Św. Marcin 80/82, pok.302
61-809 Poznań
z dopiskiem: „Jury dziecięce – konkurs”

4. Drugi etap będzie miał formę rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zaproszeni zostaną autorzy prac wyróżnionych w pierwszym etapie i odbędzie się w dniach 15-16 października 2012r. w godzinach od 15:00 do 18:00, w siedzibie organizatora. Każdy uczestnik drugiego etapu dostarczy do tego czasu swoje zdjęcie.

5. Członków Komisji Konkursowej, dokonującej wyboru laureatów każdego etapu Konkursu, powołuje Dyrektor Festiwalu.

§ 5

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu nastąpi do 10 października 2012r.

2. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w drugim etapie zostaną powiadomieni telefonicznie.

3. Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu nastąpi do 20 października 2012r.

4. Wyniki każdego etapu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.alekino.com.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w Konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych dziecka, w zakresie niezbędnym dla potrzeb organizacji niniejszego konkursu oraz promocji Festiwalu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), wyłącznie dla celów Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

4. Organizator wystawia dziecięcym jurorom zaświadczenie o uczestnictwie dziecka w pracach jury.

5. Informacji na temat Konkursu udzielają:

* komisarz konkursu Marta Trzeciak mtrzeciak@alekino.com, tel. (061)64 64 479,

pon. - pt.  w godz. 09.00-15.00,

* organizator widowni Anna Białek szkola@alekino.com, tel. (061)64 64 479,

pon. - pt.  w godz. 09.00-15.00,

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Data: 
04.09.2012