Regulamin

 

Regulamin 2012


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. 30. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! (zwany dalej Festiwalem) odbywa się w dniach 2–9 grudnia 2012 roku w Poznaniu.

2. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży.


ORGANIZACJA

3. Organizatorem Festiwalu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Współorganizatorem Festiwalu jest Multikino S.A.

4. Dyrektorem Festiwalu jest dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.


PROGRAM

5. Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:

a) międzynarodowy konkurs filmów aktorskich i animowanych dla dzieci i młodzieży, prezentujący filmy wyprodukowane w latach 2010-2012. Do konkursu kwalifikują się pełnometrażowe i krótkometrażowe fabularne filmy aktorskie i animowane. Filmy w konkursie oceniane będą w dwóch kategoriach: dziecięcej (do 14 lat) i młodzieżowej. Kategorie te nadawane są przez organizatorów;

b) sekcje tematyczne i pokazy specjalne – pozakonkursowe prezentacje filmów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


SELEKCJA FILMÓW

6. Zgłaszającym film na Festiwal może być twórca, producent lub inny podmiot posiadający do tego prawo.

7. O przyjęciu filmu na Festiwal decydują Organizatorzy.

8. Selekcja filmów do wszystkich pokazów Festiwalu obejmuje wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin. Każdemu zgłoszeniu filmu musi towarzyszyć:

a) wydruk karty zgłoszeń wypełnionej on-line (formularz dostępny na www.alekino.com) wraz z odręcznym podpisem Zgłaszającego;

b) DVD z filmem w wersji angielskiej lub z angielskimi napisami.

9. Filmy zgłaszane do selekcji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

a) są pełno- lub krótkometrażowymi filmami aktorskimi lub animowanymi wyprodukowanymi po 1 stycznia 2010. Za pełnometrażowe uznaje się filmy dłuższe niż 60 minut. Za krótkometrażowe uznaje się filmy krótsze niż 30 minut;

b) filmy pełnometrażowe muszą być dostępne na taśmie 35 mm z optycznym zapisem dźwięku lub na kopii cyfrowej. Dopuszcza się możliwość wyświetlania z innych kopii niż wyżej wymienione po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami Festiwalu;

c) filmy krótkometrażowe mogą być zgłaszane także na innych nośnikach elektronicznych, takich jak Betacam SP, DVD oraz plik cyfrowy;

d) stanowią odrębną całość artystyczną.

10. Podpisane wydruki karty zgłoszeń i inne materiały należy przesłać na adres:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
Fax +48 61 64 64 472
festiwal@alekino.com, mtrzeciak@alekino.com

11. Zgłaszający pokrywa koszt transportu wszystkich materiałów.

12. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeń i materiałów do selekcji konkursowej upływa 1 sierpnia 2012.

13. Odpowiedzialność za prawny tytuł do możliwości zgłoszenia filmu na Festiwal i rozporządzania nim leży po stronie Zgłaszającego.

14. Organizatorzy powiadomią Zgłaszających o rezultatach selekcji niezwłocznie po jej zakończeniu.

15. W przypadku zakwalifikowania filmu do pokazów na Festiwalu, należy niezwłocznie nadesłać na adres Festiwalu:

a) informacje do katalogu (szczegółowych informacji udzielą Organizatorzy);

b) listę dialogową w ustalonej z Organizatorem wersji językowej;

c) inne materiały promocyjne (np. plakat, trailer).

16. Nadesłane wraz ze zgłoszeniem materiały będą odsyłane tylko wtedy, gdy zgłoszeniu towarzyszyć będzie pisemna prośba.

 

DODATKOWE PRAWA FESTIWALU:

17. Zgłaszający film udziela Festiwalowi prawa do nieograniczonego w czasie i miejscu użycia:

a) kopii filmu do głównego pokazu festiwalowego oraz dwóch dodatkowych projekcji w ramach Festiwalu;

b) dostarczonych materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych (druki, strona internetowa Festiwalu, katalogi, program Festiwalu) oraz do celów promocji Festiwalu w mediach. Zgłaszający wyraża zgodę na redakcję przesłanych materiałów przez Organizatorów;

c) fragmentów pokazywanego filmu w transmisjach telewizyjnych, związanych z Festiwalem (trailer lub fragment do 2 minut z filmu pełnometrażowego i do 1 minuty z krótkometrażowego) oraz w działaniach związanych z promocją filmu i Festiwalu.

18. Organizator ma prawo do użycia fragmentów filmu i materiałów promocyjnych do promocji kolejnych edycji Festiwalu na zasadach opisanych w pkt. 17. W zakresie wynikającym z pkt. 17. i 18. zgłaszający film odpowiednio udziela Organizatorowi licencji lub zezwala na nieodpłatne wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do utworu.

 

KOPIA FESTIWALOWA

19. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć kopię filmu zakwalifikowanego na Festiwal do 16 listopada 2012 na adres organizatora Festiwalu:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Św. Marcin 80/82, pok. 345
61-809 Poznań

20. Kopia powinna być nagrana na nośniku zgodnym ze zgłoszonym, w wersji oryginalnej z napisami w języku angielskim (jeśli film nie jest w angielskiej wersji językowej), w dobrym stanie technicznym.

21. Kopia 35 mm powinna być odpowiednio opisana.

22. Koszty przesłania kopii na Festiwal pokrywa Zgłaszający, chyba że zostanie to inaczej uzgodnione z Organizatorem. Wysyłający kopię powinien przestrzegać instrukcji wysyłki, która zostanie mu przekazana przez Organizatora Festiwalu. Instrukcje zostaną przekazane wraz z informacją o wynikach selekcji.

23. Koszty odesłania pokrywa Festiwal, chyba że zostanie to inaczej uzgodnione ze Zgłaszającym. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż wynika to z normalnej eksploatacji.

24. Ubezpieczenie kopii do wartości podanej w karcie zgłoszenia pokrywa Festiwal. Obejmuje ono okres od przekazania Organizatorom kopii przez przewoźnika przywożącego do odbioru od Organizatora kopii przez przewoźnika odwożącego.

25. Kopia zostanie odesłana pod wskazany adres po zakończeniu Festiwalu. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek wadliwie wskazanego adresu.

 

JURY I NAGRODY

26. Międzynarodowe jury profesjonalne przyzna:

a) Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego aktorskiego dla dzieci
b) Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego aktorskiego dla dzieci
c) Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego aktorskiego dla młodzieży
d) Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego aktorskiego dla młodzieży
e) Złote Koziołki dla najlepszego filmu animowanego dla dzieci
f) Złote Koziołki dla najlepszego filmu animowanego dla młodzieży.

27. Jury młodych przyzna nagrody Marcina dla najlepszego pełnometrażowego i krótkometrażowego aktorskiego filmu dla młodzieży oraz dla najlepszego filmu animowanego dla młodzieży.

28. Jury dziecięce przyzna nagrody Marcinka dla najlepszego pełnometrażowego i krótkometrażowego aktorskiego filmu dla dzieci oraz dla najlepszego filmu animowanego dla dzieci.

29. Widownia festiwalu przyzna swoją nagrodę dla najlepszego pełnometrażowego filmu dla młodzieży.

30. Organizatorzy Festiwalu przyznają nagrodę specjalną - Platynowe Koziołki - za wybitny wkład w kinematografię i media audiowizualne dla dzieci i młodzieży.

31. W uzgodnieniu z Organizatorami mogą być przyznane inne nagrody, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.

 

GOŚCIE

32. Organizatorzy zapraszają wybranych twórców filmów zakwalifikowanych na Festiwal, a także wybitnych twórców, przedstawicieli prasy, dystrybutorów, producentów i osoby związane z audiowizualną kulturą dla dzieci i młodzieży.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

33. Zgłoszenie filmu oraz udział w Festiwalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

34. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie jest wyłącznie zawinione przez Organizatora. W tym zakresie zgłaszający film zwalnia Organizatora od odpowiedzialności.

35. W razie wątpliwości co do interpretacji postanowień regulaminu decydująca jest jego polska wersja językowa.

36. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Festiwalu.